• Anasayfa
  • Kadın istihdamı,sorunlar ve stratejik çözüm önerileri projesi
Kadın istihdamı,sorunlar ve stratejik çözüm önerileri projesi

Kadın istihdamı,sorunlar ve stratejik çözüm önerileri projesi

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında
Karacadağ Kalkınma Ajansı'na “Diyarbakır'da Kadın İstihdamı Sorunlar ve
Stratejik Çözüm Önerileri” isimli bir proje sunulmuştur. Proje Karacadağ
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır ve
“Diyarbakır'da Kadın İstihdamı Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri” Ev
Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği üyeleri tarafından
uygulanacaktır.
Amacı; Diyarbakır ilinde istihdam edilen kadın oranını arttırarak TRC2
Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak olan
projenin özel amaçları; Diyarbakır'da kadın işgücü ve istihdam yapısı
analizinin gerçekleştirilmesi, Diyarbakır'daki kadın istihdam oranının
artması, Diyarbakır ilinde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya hız
kazandırılmasıdır.
Proje süresince çeşitli faaliyetler ve araştırmalar gerçekleştirilecektir.
İldeki kadınların işgücü potansiyelini, niteliklerini ve beklentilerini ortaya
çıkarabilmek için kadınlarla birebir anket görüşmesi yapılacaktır. Bu anket
görüşmeleri sayesinde bölgedeki kadınların istihdam açısından profili ortaya
konacaktır. Aynı zamanda kadınların iş hayatından beklentileri ve istihdam
dışında kalmalarının nedenleri belirlenecektir.
Proje kapsamında anlamlı bir analiz yapabilmek için 200 kadınla bire bir
anket görüşmesi yapılması planlanmaktadır. Anket kapsamında 16-50 yaş
arası kadınlarla görüşülecektir. Bölgede, bölgenin ihtiyacı olan kadın
işgücünün niteliğinin tespit edilmesi ve sektörlere göre sını?andırma
yapılabilmesi için sanayi ve hizmetler kapsamında mümkün olduğunca her
sektörden firma ile görüşme yapılacaktır. Bu görüşmeler esnasında firmada
çalışanların profili ve firmanın ihtiyacı olan kadın işgücü niteliği tespit
edilecektir. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edildikten sonra
bölgede bu alanlar için kadınların işgücüne katılım oranının artırılması adına
izlenmesi gereken eylem planları belirlenecektir. İlde bulunan şirketlerle
yapılan görüşmeler bir anket formu aracılığı ile birebir olarak
gerçekleştirilecektir.


EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
Anket çalışmasının ardından kadın istihdamının arttırılmasına yönelik
stratejileri ve eylem planlarını belirlemek üzere ildeki yerel paydaşların
katılımı ile bir ortak akıl arama çalıştayı yapılacaktır. Bu çalıştayın amacı
oluşturulacak olan raporun katılımcılık ilkesi ile düzenlenmesini sağlamaktır.
Çalıştay anket çalışmasından sonra gerçekleştirilecektir. Çalıştayda anket
sonuçlarının analizleri paylaşılarak bu sonuçlar üzerinden kadın istihdamını
arttırmaya yönelik stratejiler ve eylem planları geliştirilecektir. Ön hazırlıklar
yapılacak ve “Diyarbakır'da Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm
Önerileri” raporu oluşturulacaktır.
Proje sonunda; proje süresince hazırlanan tüm raporları, etkinlikleri, elde
edilen bilgileri, görsel ve somut çıktıları içerecek bir rapor hazırlanarak
sunulacaktır.
Teklif edilen proje ile Diyarbakır ilinde kadın istihdam yapısı analiz
edilecek, Diyarbakır'daki kadın istihdamında artış yaşanacak, araştırma
sonucunda ilde tespit edilen kadın işgücü kollarına yönelik eğitim
programları hazırlanacak, Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında
hızlanma sağlanmış olacaktır.
Araştırma çalışması kapsamında kadınların iş hayatına katılmak için
kendilerine uygun gördükleri sektörler belirlenecek olduğundan ildeki
işletmeler de (Yaklaşık 2500 işletme) bu alanlarda yatırım yaparak
gelişebileceklerdir. Aynı zamanda istihdam dışı kalan kadınların aktif iş
yaşamına katılmaları başta bu kadınların aileleri olmak üzere tüm bölge
halkının refah düzeyinin iyileşmesine katkı sağlayacaktır.
 

EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılımlarını
desteklemek amacıyla 2005 yılında çalışmalara başlayan grubumuz 23/03/2011
tarihinde Diyarbakır'da dernek statüsünü almıştır.
Kısa adı EVÇAD olarak anılan derneğin tam adı Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve
Sosyal Haklar Derneği'dir. Derneğimizin 70 kayıtlı üyesi 150 gönüllüsü vardır.
Derneğin amaçlarını kısaca belirtmek gerekirse:
-Kadınların hak ve özgürlüklerini talep eder hale gelmelerini sağlayacak
toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak,
-K adınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel, karar alma
mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,
-Kadın emeğini görünür kılmak. Geleneksel yapı içinde kadın olmanın gereği
olarak öğrenilen ev içi hizmetlere harcanan kadın emeğinin ev ekonomisi ve
dolayısı ile ülke ekonomisine katkısını görünür kılmak,
-Ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarından faydalanmak üzere
mücadele etmeleri için örgütlenme kapasitelerini güçlendirmek.
-Ev dışında çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim ve istihdam olanakları
ile buluşturmak. Tüm kadın hak ve sorunlarına dayanışma ile hareket ederek
cinsiyete dayalı eşitsizliğin giderilmesine katkı sağlayarak kadın istihdam oranını
artırmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda Karacadağ Kalkınma Ajansına sunduğumuz ve
destek gören projemiz sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle Diyarbakır' da
kadın istihdamının önündeki engelleri araştırmak ve strateji belirleyerek çözüm
yolları aramak, kadın istihdamını arttıracak doneler elde etmeyi hedeflenmiştir.

Kadın istihdamı,sorunlar ve stratejik çözüm önerileri projesi