MFIB de Proje Sözleşmesi

MFIB de Proje Sözleşmesi

Projenin Başlığı:

Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi

Projenin İngilizce Başlığı:

The Project of Development Social Rights of Home Based Working Women

Projenin Kapsadığı Bölge(ler):

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır

Başvuru Sahibinin Adı[1]:

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği (EVÇAD)

Başvuru Sahibinin Tabiiyeti:[2]

TC

 

 

 

 

Dünya çalışma Örgütü (ILO) 1996 yılında 177. Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.

Sözleşme, ev eksenli çalışan işçilerin haklarını düzenleyip korumaktadır.

Evde çalışma Sözleşmesi kapsamında evde çalışanlar işçi olarak kabul edilmiş, işçilerin asgari standart haklarına sahip olmaları öngörülmüştür. Sözleşme ile evde çalışanların örgüt kurma, istediği örgüte katılma, faaliyet ve istihdamda ayrımcılığa karşı koruma, iş sağlığı ve güvenliğinde koruma, ödemelerde koruma, yasal sosyal güvenlik koruması, mesleki yetiştirmeye katılım, istihdama (çalışmaya) başlamada asgari yaş olması, analıkta koruma vb. haklarda eşit muamele öngörülmüştür.

Sözleşme’ye göre, ev eksenli çalışanların diğer çalışanlarla eşit muamele görmesi, eşit ücretten, sosyal güvenlikten, iş sağlığı ve güvenliğinden yararlanması, bazı riskli maddelerin kullanılmasının önlenmesi, çalışanların ve çalıştırılanların kayıt altına alınması, iş denetiminin yapılabilmesi için gereken önlemlerin alınması, ücretli izinlerden, resmi tatil haklarından, ücretli hastalık izninden yararlanabilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği üyeleri dahil bazı ülkelerde, ev eksenli çalışanlar için özel yasaların düzenlendiği ( Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Portekiz, Arjantin, Norveç, Avusturya vb.) bazılarında, sınırlı düzenlemelerin bulunduğu (Fransa, İspanya, Çek, Bolivya, Şili, Ekvator, Meksika vb.) bazılarında ise, evde çalışma için geçerli hükümlere farklı ölçülerde yer verilmiş ancak çalışma süresi, yıllık ücretli izin gibi hususların evde çalışanlara uygulanmayacağı açık olarak belirlenmiştir. ( Danimarka, Malta ve İsveç)

Rusya’da herhangi bir evde çalışma yaptırılabilmesi için işverene özel bir lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. Almanya, Avusturya, İsveç gibi ülkelerde ise, eve iş verecek işverenin kendisini ilgili makama bildirmesi ayrıca evde çalışanlar ile ilgili olarak kayıt tutması ve bunları belirli aralıklarla ilgili makama rapor etmeleri istenmektedir.

Ancak ülkemizde ev eksenli çalışan kadınlar ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ve İş Sözleşmesi’nde ev eksenli çalışan kadınlara yer verilmemiştir.

Uluslar arası çalışma Örgütü üyesi ve AB aday ülkesi Türkiye aynı zamanda, 177. Sayılı ILO Evde Çalışma Sözleşmesi’ne de taraf değildir.

Günümüzde ev eksenli çalışanların, yasal haklardan ve çalışma standartlarından yararlanmalarının nasıl sağlanacağı konusu önemli sosyal problem olarak önümüzde durmaktadır.

Ev eksenli çalışan kadınlar kayıt dışı çalışmaktadırlar. Bazı kadınlar bağımlı çalışmakta, çeşitli firmalardan aldıkları sipraişleri evlerinde üretip karşılığında ücret almakta, bazı kadınlar da bağımsız çalışmakta, yani ev de kendi imknanları ile üretim yapmakta ve ürettikleri ürünleri çeşitli yerlerde pazara sunup gelir elde etmeye çalışamktadırlar. Ülkemizde gelişmiş illerde özellikle batı illerinde bağımlı ev eksenli çalışpma şekli yoğun olarak görülomektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi bölgesel kalkınma açısından daha geri bölgelerde ise kadınlar evlerde ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde etmektedirler.

Her iki yöntemde de kadınlar kayıt dışı ve daha düşük ücretlerde çalışmaktadırlar.    

Bağımlı çalışan kadınlarda, firmalar üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla böyle bir yöntem kullanmaktadırlar. Bağımsız çalışan kadınlar da ürettikleri ürünlerin satışa sunulması konusunda sorunlar yaşamakta ve oldukça düşük ücretler elde etmektedirler.

Ülkemizde kadın istihdamı konusunda yaşanan sorunlar ev eksenli çalışan kadınlar da daha yoğun olarak görülmektedir.

2012 yılı itibariyle Türkiye’de işgücüne katılmayan kadın nüfus, erkek nüfusun iki buçuk katıdır. Kadın istihdam oranı ise %22’dir. Kadınlarda kayıt dışı çalışma ev eksenli çalışma, tekstil, hizmet sektörü vb. sektörlerde yoğunlaşmaktadır.

TÜİK verilerine göre, ev eksenli çalışma ilişkisi içinde olanların önemli bölümü (%96) kadın olup, çalışan kadınların %4,6 sı ev eksenli çalışan statüsündedir. Bu oran kentlerde %7,7 olmaktadır.

Ev eksenli çalışmalar günümüzde, el işlerinden, tekstile, gıdadan, oyuncaklara, paketlemeden araç, gereçlere, makinelere, parça üretimine, elektrik malzemeleri üretimine kadar akla gelebilecek her alanda gerçekleşebilmektedir.

Ev eksenli çalışan kadınlar 2005 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli çalışma grupları oluşturarak ev eksenli çalışan kadınların hakları konusunda çalışmalar yapmışlardır. Günümüzde farklı bölgelerde bu alanda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları kurulmuş ve Türkiye genelinde ev eksenli çalışan kadınlar ile ilgili bir ağ oluşturmaya çalışmışlardır.

 

 

Temel Faaliyetler

 

 

-Proje ofisinin oluşturulması

-Romanya, Bulgaristan ve Makedonya’da workshopların düzenlenmesi

-Dünyada ve Türkiye’de ev eksenli çalışan kadınların durumu, sosyal güvenlik hakları konusunda rapor hazırlanması

-Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde ev eksenli kadınların durumlarının analiz edilmesi

-Proje tanıtım faaliyetleri ve sonuçların kamuoyuna sunulması

-Proje final raporlarının hazırlanması ve kapanışı

 

Reference of the Call for Proposals

EuropeAid/134585/M/ACT/TR

Title of the Call for Proposals

Developing Civil Dialogue among CSOs – II (DCD-II)

Name of the Applicant

Association of Home Based Working Women and Social Rights

Title of the action

The Project of Establishing Social Rights for Home Based Working Women

Title of the action in English

The Project of Establishing Social Rights for Home Based Working Women

Location of the action

-specify country(ies) region(s) that will benefit from the action

Turkey, Diyarbakır, Sanlıurfa

Romania, Bulgaria, Macedonia

 

 

 

 

International Labour Office (ILO) accepted 177 numbered Home-Based Working Agreement in 1996.

The Agreement regulates and protects the right of the home-based working employees.

The individuals taking charge at home were started to be regarded as employees within the scope of Home-based Working Agreement and it was stipulated that the employees would have their minimum standard rights. Equal treatment was also projected through the Agreement in question in such rights as establishing organizations, participating in any organization, protection against discrimination in activity and employment, protection in occupational health and safety, protection in payments, legal and social security protection, participation in vocational trainings, a limit of minimum age for employment, protection in maternal rights etc.

According to the Agreement, it is required to ensure that home-based workers are treated equally with other employees and benefit from equal salary rates, social security, occupational health and safety, relevant precautions are taken for the prevention of the use of some hazardous materials, the registration of the employees and employers and labour inspection and they benefit from such opportunities as paid leaves, national holiday rights and paid sick leaves. 

In some countries including the members of the European Union, the provisions where special laws are regulated for home-based working women (Germany, Italy, Japan, Holland, Portugal, Argentina, Norway, Austria etc.) and limited regulations are enforced (France, Spain, Czech Republic, Bolivia, Chile, Equator,   Mexico etc.) and which address to home-based working in some other countries were provided at different extents; however, it was clearly stated that such rights as the working hour, annual paid leave etc. shall not be applied to home-based workers (Denmark, Malta and Sweden). 

In Russia, the employer was obliged to get special licence for the performance of any home-based work. In such countries as Germany, Austria and Sweden, on the other hand, the employer who will instruct a work to be performed at home is required to notify himself/herself to relevant authority and also keep records for home-based workers and submit such records to relevant authority regularly. 

However, there is no legal regulation in our country addressing to home-based working women. Home-based working women have not been included in Social Securities Act and Labour Agreement.

Being a member of International Labour Office and a candidate member of the European Union, Turkey is not a party to 177 numbered ILO Home-based Working Agreement. 

The issue of how home-based workers will benefit from the legal rights and working standards is one of the current important agenda item.

Home-based working women indeed work informally. Even though some women work in association with the firms and produce the orders of the firm at their homes and receive a certain amount of wage in return for it whereas some other women work independently and perform production works through their own opportunities and try to earn money by means of offering the produced items to the market. Independent home-based working model is intensively observed in developed cities of our country, particularly in the western cities. In less developed countries in terms of regional development such as South-eastern Anatolian Region, on the other hand, women generate income by way of selling the items they produce at home. 

In both manners, women work informally and with lower wages.    

Firms follow such a method for dependently working women in order to reduce their operation costs. Independently working women, on the other hand, have some problems for the sales process of the items produced by themselves and obtained quite low amounts.  

The problems observed in our country in terms of women employment are encountered more intensely in home-based working women.

The population of the women who are not included in the labour force as from the year of 2012 is two and a half times of the men population.  The employment rate of women, on the other hand, is 22%. Informal working of women intensifies in home-based working, textile, service industry etc.

According to the data obtained from TSI (Turkish Statistics Institute), a significant part of the home-based working population (96%) is constituted by women and 4.6% of the working women are at the status of home-based workers. This rate is 7.7% in cities.

Home-based works can involve every field from handworks to textile, foods to toys, packaging to tools and equipments, machines, part productions and electrical material manufacturing in today’s world.  

Home-based working women have created various working groups in different regions of Turkey and have been carrying out some studies for the rights of home-based working women since 2005.  Some non-governmental organizations have currently been established in various areas who take charge on this regard and they have been trying to create a network with regard to home-based working women throughout Turkey.

Our association participated in such studies in 2005 as a working group as well and it expanded its capacity by way of participating in the process as an association in 2011.

Working groups and non-governmental organizations taking charge on this regard have performed not only some awareness studies in terms of social security rights but also dedicated their studies to the marketing of and revenue generation through the items produced by women performing production works on their own.

Moreover, our association has undertaken joint studies with the women institutions situated in Bulgaria, Romania, Macedonia etc. which are among Eastern Europe countries in terms of the social rights of home-based working women as well as the implementations launched in different countries in Europe.  

Our project has been prepared in order for the development the studies undertaken within the scope of our association. 

 

End Beneficiaries

 

Home-based working women and women institutions in

-Women institutions in Romania, Bulgaria and Macedonia 

-Home-based working women in Diyarbakır and Sanlıurfa

 

Legal regulations and implementations launched throughout the world and in Turkey addressing to home-based working women were examined and put into a report form.

-The statuses of the home-based working women in Diyarbakır and Sanlıurfa were analyzed and put into a report form.

-Cooperation was developed for the home-based working women in Romania, Bulgaria and Macedonia.

-Public opinion was created for the working conditions and social security rights of home-based working women.

-Awareness was raised for the efforts of home-based working women.

-Long term cooperation was ensured between the project leader and its partner institutions.

 

MFIB de Proje Sözleşmesi